حجم تقریبی شیشه های دارو وقاشق ها برای کودکان


1-حجم تقریبی شیشه های دارو وقاشق ها

شیشه کوچک شربت:۶۰میلی لیتر مثل شربت استامینوفن

شیشه متوسط شربت :120-100 میلی لیتر مثل اکثر آنتی بیوتیکها

شیشه بزرگ شربت :۲۴۰میلی لیترمثل شربت آنتی اسید یا شربت کلسیم

قاشق چایخوری: 5/2-2میلی لیتر

قاشق مرباخوری:4-۳میلی لیتر

قاشق غذاخوری:9-۷میلی لیتر

قاشق سوپ خوری12-10میلی لیتر

نکته:۱میلی لیتر=۱سی سی=۱سانتی متر  مکعب

۲-طرز مصرف داروهای رایج درکودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمام داروهای زیر(همگی به شکل شربت) به مقدار:

 

 یک میلی لیتربه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در24  ساعت 

  تجویز می شوند. (البته با تجویز پزشک) مثلا در کودک با وزن 15 کیلوگرم 15 میلی لیتر آموکسی سیلین 250  در روز تجویز خواهد شد( یعنی با توجه به اینکه  آموکسی سیلین 8 ساعتی تجویز می شود5 میلی لیترهر 8ساعت دارو را

 می دهیم)

مثال دیگر: در کودک با وزن10کیلوگرم می خواهیم کوتریموکسازول بدهیم  10 میلی لیتردر24 ساعت(هر 12 ساعت5 میلی لیتر)می دهیم.

1- آموکسی سیلین 250 میلیگرم در5میلی لیتر(هر 8 ساعت)

2- آمپی سیلین 250 میلیگرم در5میلی لیتر(هر6 ساعت)

3- سفا لکسین 250 میلیگرم در5میلی لیتر (هر6 ساعت)

4- اریترومایسین 200 میلیگرم در5میلی لیتر(هر6 ساعت)

5- کوتریموکسازول(هر12 ساعت )

6- پنی سیلین وی 250 میلیگرم در5میلی لیتر(هر 8-6 ساعت)

7- سرماخوردگی کودک (هر 8-6 ساعت)

8- سالبوتامول (هر 8 ساعت)

9- تئوفیلین جی (هر 8-6 ساعت )

10- دی سیکلومین(هر 8-6 ساعت وحتما پس از سن 6 ماهگی)

12- هیدروکسی زین(هر24-6 ساعت)

13-  پسودوافدرین(هر6 ساعت)

14- ایبوپروفن(هر 8-6 ساعت)

15- نالید یکسیک اسید(هر6 ساعت)

16- نیتروفورانتوئین(هر6 ساعت)

17- بروموهگزین(هر12-6 ساعت)

 تمامی داروهای زیر(همگی به شکل شربت) به مقدار:

 دو میلی لیتربه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در24  ساعت تجویز می شوند.

 1- آموکسی سیلین 125 میلیگرم در5میلی لیتر(هر 8 ساعت)

2- آمپی سیلین 125 میلیگرم در5میلی لیتر(هر6 ساعت)

3- سفا لکسین 125 میلیگرم در5میلی لیتر (هر6 ساعت)

4- پنی سیلین وی 251 میلیگرم در5میلی لیتر(هر 8-6 ساعت)

5- استامینوفن(هر6 ساعت )

6- دیفن هیدرامین (هر6 ساعت)

7- دیفن هیدرامین کومپاند (هر6 ساعت)

8- تئوفیلین جی در سن بیشتراز9 ماه (هر 8-6 ساعت )

9- فورازولیدون(هر6 ساعت)

 تمامی داروهای زیر(همگی به شکل شربت) به مقدار:

سه میلی لیتربه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در24  ساعت تجویز می شوند.

 1-     استامینوفن(هر4 ساعت )

2     AlMgSآ نتی اسید(هر8 ساعت)

3-     کلسیم برای درمان هیپوکلسمی‌(هر 8-6 ساعت )

 میزان مصرف شربتهای رایج دیگر:

 1-    کوآموکسی کلا و312 :* kg/24h /0.8ml(هر 8 ساعت)

2-   کوآموکسی کلا و156  kg/24h: /1.6ml (هر 8 ساعت)

3-   سفکسیم  0.4ml/kg/24h (هر24-12 ساعت)

4- دکسترومتورفان   0.4ml/kg/24h (هر6 ساعت)

5-    بلادونا پی بی 0.4ml/kg/24h (هر6 ساعت)

6-    اکسپکتورانت  0.5ml/kg/24h (هر8 ساعت)

7-   فروس سولفات  0.2ml/kg/24h(هر24 ساعت )

8- گایافنزین  kg/24h  /1.5ml(هر6-4ساعت)

9-    کتوتیفن برای سن36-6 ماه 0.5ml/kg/24h (هر12 ساعت )

10- مترونیدازول برای ژیاردیا 0.6ml/kg/24h(هر8 ساعت)

11- پرومتازین به عنوان آنتی هیستامین0.4ml/kg/24h(هر6 ساعت)

12- پرومتازین به عنوان خواب آور0.5-1ml/kg/24h(هر24 ساعت )

        13- پیروینیوم پاموا ت 0.5ml/kg/24h(هر 2هفته یکبار تا دو نوبت)

14- والپروات سدیم 0.25-0.5 ml/kg/24h(هر12 ساعت )

        15- سولفات روی 1% : 0.5-1ml/kg/24h(هر12 ساعت )

         *ml/kg/24h= میلی لیتربه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در24  ساعت

تمام قطره های زیربه مقدار ۲ قطره به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در24 ساعت

تجویز می شوند.

 ۱- متوکلوپرامید(هر8 ساعت)

0-    ریفامپین(هر24 ساعت)

1-    تمام قطره های زیربه مقدار۳ قطره به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در24 ساعت تجویز می شوند.

 ۱-   دایمتیکون(هر8 ساعت)

۲-   کلوبوتینول(هر8 ساعت)

تمام قطره های زیربه مقدار۸ قطره به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در24 ساعت

 تجویز می شوند.

 1-   قطره استامینوفن(هر6 ساعت)

۲-دکسترو متورفان(هر6 ساعت)

میزان مصرف قطره های رایج دیگر:

 1-آهن 2-1قطره به ازای کیلوگرم وزن بدن در24ساعت حداکثر 15 قطره(برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن)

2- نیستاتین 40-20 قطره هر6 ساعت